Olea europaea Domat Zeytin fidanı (8692977008200)

Marka : 1001fidan
Fiyat : ₺32,00(KDV Dahil)

Olea europaea Domat Zeytin fidanı

Yeşil salamura yapmına elverişli çeşit

Tüplü

 

 

Olea europaea Domat Zeytin fidanı

Yeşil salamura yapmına elverişli çeşit

Tüplü

Orijini Akhisardır.
Ağaç kuvvetlidir.
Meyve büyüklüğü iridir.
Meyve şekli silindiriktir.


Meyve Eti % 83,76'dır.
Çekirdek % 16,24'dır.
Periyodisite durumu zayıftır.
Kendine verimlidir.

Yeşil renkte ve sofralık bir çeşittir.

 Zeytin Ağacı uzun ömürlü olması ile diğer bir çok meyveağaçlarından ayrılmaktadır. Zeytin Ağacının gövdesi bir nedenle ölürse veya herhangi bir şekilde ortadankalkarsa, ufak bir kök parçası veya küçük bir sürgünü, onun tekrar meydanagelmesi için yeterli olabilmektedir.

 

Zeytin Ağacının morfolojik ve biyolojik özelliği :

Yapraklar :Yaprakların üst kısmı açık yeşil renkte alt kısmı ise daha matgümüşümsü bir renge sahiptir. 
Yaprağın uç kısım ekseni bazı çeşitlerde yuvarlaktır. 
Yapraklar genellikle üç yılda bir değişmektedir. 
Yalnız bazı hastalıklardan dolayı daha önceden dökülebilir. 
Ortalama Zeytin yaprağı yaklaşık 5-6cm uzunluğunda ve ortakısmında 1-1.5cm genişliğindedir. Yaprak şekli, büyüklüğü ve özellikleri çeşitlere göre önemli farklılıklargösterebilmesine rağmen temel özellikler çoğu çeşitler için benzerdir. 
Bütün Zeytin yapraklarının kenarları düzdür ve sadece kısa birsapa sahiptirler. 
Bir çok çeşidin yapraklarının büyüklüğü; bitkinin yaşı, kuvveti ve çevreselşartlara göre önemli derecede değişiklik göstermektedir. 

Ayrıca gelişme mevsimi esnasında yıllık sürgün üzerinde yaprak büyüklüğündebirbirini izleyen bir değişiklik belirgin olmaktadır.
Çiçeklenme : İlkbahar ve yaz mevsiminde meyve dalları uzun dalcıklaroluşturarak gelecek yılın ürün dallarını oluştururlar. 
Çiçekler iki yıllık dalcıklar üzerinde salkım şeklinde kendini gösterir. 
Renkleri beyazdır. 

Her salkımda ortalama 10-15, en çok ise 25 kadar çiçek mevcuttur. 

Meyve Tutumu ve Olgunluk : Tozlanmanın normal bir şekilde olabilmesi içinhavanın, polen tozlarının stigma üzerinde kalabileceği kadar nemli ve sıcakolması gerekmektedir.

Tam çiçeklenmeden 8 gün sonra, ağaç üzerinde mevcut ovaryumlarınaşağı-yukarı %20’si döllenmektedir. 
Bu oran 18. güne kadar yaklaşık % 60 civarına yükselmektedir. 
Tam çiçeklenmeden 25 gün sonra, ağaçtaki küçük meyvelerin sayısı sabitleşir vebu arada çok az bir meyve dökümü görülür.

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Bu dersimizde Zeytin yetiştiriciliği başlığı altında bahçetesisi ve dikim sıklığı, Zeytincilikte sulama, budama, hasadve Zeytin hastalıkları ve zararlıları konularınıişleyeceğiz. 

BAHÇE TESİSİ VE DİKİM SIKLIĞI 

Zeytin, besin maddelerince fakir ve sulama imkânı bulunmayan kıraç yerlerdeyetiştiği gibi, entansif ziraata daha uygundur.
Entansif bir Zeytincilik tesisi, sulanabilir ve verimli sahalardakurulmalıdır. Ilıman iklimden hoşlananZeytin için kış sıcaklığı-7°C ve yıllık yağış miktarı 400 mm’den aşağı düşmemelidir. Nem miktarınınuygun olduğu toprakta 75 cm, ana kayanın yekpare olduğu yerlerde ve en az 150cm derinlikte dikim yapılmalıdır. En ideal toprak kalkerli-kumlu, derin nemlive besin maddelerince zengin olanıdır. Taban suyunun yüksek olduğu yerde tesiskurulmaz, ancak drenaj yapıldıktan sonra kurulabilir.
Meylin az olduğu yerlerde toprak muhafaza tedbirleri alınarak, meylin %5’denfazla olduğu yerlerde özel teraslamalarla tesis kurulur. Bahçe tesisinde çeşitde önemlidir. Yağlık (Ayvalık, Erkence, Çakır ve Kilis) sofralık (Domat, Gemlik,Manzanilla vb.) her iki türlü değerlendirilebilen çeşit ise Memeciktir.
Çeşit seçimi iki açıdan önemlidir. Aralık ve mesafe yönünden Donat ve Ayvalıkgibi kuvvetli gelişen çeşitlerde 8x8 m veya 7x9 m mesafe korunurken Gemlik'tesulanabilir şartlarda 5x5 m mesafeye uygundur.
İzmir sofralık gibi kendine kısır çeşitlerden ise kapama bir bahçekurulmamalıdır. Kısmen kendine verimli çeşitlerle de (Ayvalık, Gemlik gibi)etrafta Zeytinlik tesisi yoksa kapama olarak çalışmaktankaçınılmalıdır. Bunun için çeşit belirlenirken en yakın tarım kuruluşundanbilgi alması uygundur. 
Farklı şartlarda değişik dikim şekilleri uygulanan Zeytincilikte;kare, dikdörtgen, üçgen, kontur gibi dikim şekilleri uygulanır. Düzgün ve dikaçılı yerlerde kare ara ziraati yapılmak istenen yerlerde dikdörtgen, genişovalarda ve büyük sahalarda birim alanda ve büyük sahalarda birim alanda dahafazla ağaç kullanmak için üçgen şekli, Meyilli ve toprak-su muhafaza tedbirlerininalınamadığı yerlerde, bu tedbirler alındıktan sonra kontur dikim yapılır. Zeytin tesisinindikimi sırasında iyi bir toprak işlemesi, gerekli ise drenaj ve tesviye işlerimutlaka yapılmalıdır.

Kullanılan Fidanlar aşı ve çelikleme yöntemi ile 2-3 yaşınagetirilip sonra tesise dikilirler. Fidanlar verimli klonlardanüretilmiş ve sağlıklı olmalıdır. 
Fidan dikiminde 80x80 cm’lik bir derinlikte açılan çukurlara dikimtahtası ile dikim yapılmalıdır. Dikim esnasında çukura temel gübrelemeyapılmalıdır ve Fidan çukura yerleştirilir. Dikim, tüplü Fidandatoprak seviyesinde olmalı, aşılı Fidanlarda ise aşı noktası toprakaltında kalmaması için dikkat edilmelidir.Fidanlar dikilmeden önce kökve taç budaması yapılıp, dikim sonunda can suyu verilmelidir. 
Dikim sonrası hastalık ve zararlılardan korunmak için kesim yerlerimacunlanmalı, birkaç yıl bolca sulanmalı yabancı ot mücadelesi yapılmalı,çanakta oluşan kaymak çapalanmalı, hastalık ve zararlılarla yoğun mücadeleedilip ikinci veya üçüncü yıl hafif kesimle şekil verilmeyebaşlanmalıdır. 
Tabiatta her yerde ve her toprakta çeşitli bitkilerin yetiştiğini görüyoruz.Ancak bunlar mevcut koşullar altında kendilerine uygun büyüme ortamı bulabilenve aralarındaki rekabetten üstün çıkan yabani bitki türleridir. Kültür'bitkilerinin üretilmesinde ise toprağın bazı özel nitelikler taşıması gerekir.Toprağı canlı duruma getirmek ve bu durumu sürdürmek toprağı işlemeklemümkündür. 
Toprak işlemenin pratik faydaları şunlardır; toprağı kabartmak, su tutmakapasitesini artırmak, gerekli olan havayı temin etmek, homojen bir yapıoluşturmak ayrıca verilen kireç, kompost, yeşil ve mineral gübrenin topraklagerektiği gibi karıştırılmasını sağlamak ve yabani otları yok etmektir.
Böylece toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar için gerekli ortamıkazanmış olur. 
Hasat sonu sıra araları soklu pullukla derin olarak işlenebilir. Ağırtopraklarda derin işleme bir ihtiyaçtır. Kumlu topraklarda derin işlemeye gerekyoktur. Orta ve ağır bünyeli topraklarda pulluğun aynı işleme derinliğinde sıksık kullanılması sonunda taban taşı denilen bir katman oluşur. bu tabaka dipkazan aleti ile sürülmelidir veya sürüm derinliği değiştirilmelidir.
İlkbaharda toprak işleme kazayağı, diskaro, kombine tırmık gibi aletlerleyüzeysel sürüm yapılır. Bu dönemdeki toprak işlemenin çiçeklenme tutumubaşlangıcından bir kaç hafta önce bitirilmiş olması gerekir. Yüzeysel toprakişlemenin amacı, sulamadan sonra yüzeysel toprağın yapısını iyileştirmek veyabancı ot kontrolünü sağlamaktır.
Meyilli arazilerde toprak erozyonunu önlemek ve su tutumunu sağlamak içintoprak işleme meyile dik yönde yapılmalıdır. 
Gübreleme ağaçlarda düzenli bir gelişme ve büyüme ile daha bol ve kaliteli ürünelde etmek için vazgeçilmez bir bakım tedbiridir.
Dengeli beslenmeyen ağaçlarda ürün miktarı azalır, yağ miktarı ve kalitesidüşer, daneler küçülür, hastalık ve zararlılara mukavemetleri ve soğuğa dayanmagüçleri azalır. 
Bir ağaca verilecek gübre miktarları yaklaşık olarak; azotlu gübrelerde 250 gr.ile 3.5 kg süper fosfatta 0-3 kg, potasyum sülfatta ise 500 gr ile 2 kgarasında değişebilir. Ağaç dengesini muhafaza edebilmek için mutlaka analizlereuygun gübreleme yapılmalıdır. 
Zeytin Ağacı gelişme başlangıcı ve çiçeklenme dönemiolan Mart-Mayıs ayları ile çekirdek sertleşmesi dönemi olan Temmuz aylarındadaha fazla bitki besin maddesine ihtiyaç duyarlar. Bu gibi tesislerin ŞubatMart aylarında gübrelemesi gerekmektedir. 
Gübre uygulamalarında azot, fosfor ve potasın hepsi birden verileceği gibifosfor ve potasın tümü, azotun ise 2/3'ü Şubat-Mart'ta 1/3'ü de sonbahardauygulanır. 

ZEYTİNCİLİKTE SULAMA 

Ülkemizde 800 bin hektarlık alanda Zeytin tarımıyapılmakta, bunun ancak %75'i sulama imkânlarına sahip az meyilli veya düzarazilerde geri kalanı da fazla meyilli, sulanamayan araziler üzerindedir.
Zeytinde verimi etkileyen önemli hususlardan birisi de topraktaki mevcutrutubetin muhafazasıdır. Bunun için alınacak tedbirler şunlardır: 
Meyilli arazilerde toprağın daha fazla su tutmasını sağlamak, erozyonu önlemekiçin uygun tipte teraslar yapmak, 
Sulama imkanı olmayan Zeytinliklerde toprakta daha fazla sudepolanmasını sağlamak ve toprak rutubetini muhafaza etmek üzere toprak işlemeve yabani ot mücadelesine önem verilir. 
Mümkün olan yerlerde Zeytinliklerin sulanması. 
Zeytin yıl içersindeki tüm gelişme dönemlerinde topraktaki nemeksikliğine göre çeşitli tepkiler gösterir. Bunları gidermek için ihtiyaçduyduğu dönemlerde sulamak gerekir. Bu da çiçeklenme sonu ile meyvede renkdönüşümü aşamaları arasındaki dönemdir. Özellikle çekirdeğin sertleştiğidönemdir. Bu dönemde sulama yapılırsa ürün miktarı arttığı gibi ürünün sofralıkdeğeri de yükselir. 

ZEYTİNCİLİKTE BUDAMA 

Sulama kadar budama da verime yönelik uygulanan kültürel işlemlerdenbirisidir. 

Zeytin Ağacının gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemlerine aitmuhtelif safhalarında farklı budama sistemleri uygulanır. 

Bunlar şekil, mahsul ve gençleştirme budamaları olarakdeğerlendirilirler. 
Şekil budaması, Fidanın mümkün olduğu kadar kısa sürede şekillenipgeliştirilerek meyveye yatmasını sağlamak için yapılır. 

Ağacın ilerideki tacını bu safhada oluştururuz. Bu da tek gövde 3-4 anadallıvazo şeklinde uygulanır. 
Zeytin dalları güneş yakmasına çok hassastır. Sert budamaanadalları güneş ışığına maruz bırakır. 

Güneş yakmasından da korunmak üzere dallar üzerinde iyi bir yaprak örtüsüteşekkül ettirilmelidir. 

Gelişmeyi yavaşlatacak aşırı kesimden kaçınmalıdır. 
Fidanlıklarda ve genç tesislerde ilk yıl; çatıyı teşkil edecek anadalları oluşturmaya yönelik seyreltmeler yapılır ve gövde üzerinden ve ayrıcadipten çıkan kuvvetli dip sürgünleri temizlenir. 

 

Daha sonraki yıllarda tacın dengesini bozan birbirine yakın, üst üstebinmiş gereksiz dallar uygun şekilde kesilir. 

Bu işlem yazın yapılabildiği gibi kışın da yapılabilir. 
Verimlilik devresindeki budamaya mahsul budaması denilmektedir. 

Amaç tacın yaprak odun oranı açısından dengede tutulması suretiyle yeşilaksamın daha iyi havalanmasını, güneşlenmesini temin etmek suretiyleverimliliğin devamı sağlanmaktadır.

Mahsul budamasında esas gaye, mahsulün bol olduğu zaman ürünün fazlasınınbiraz seyreltilmesidir. 
İki yılda bir dolu yılına girerken yapılan budamanın yanında. her yıl yapılanıverim yönünden en iyisidir. 

Budama ilkbaharda yapılmaktadır. Soğuk tehlikesi yüksek olan yerlerde şiddetlisoğuklar geçtikten sonra budama yapılmalıdır. 

Bol su ve gübre bulan ağaçlar hafif bir şekilde budanmalıdır ki, aşırıkuvvetli sürgün teşekkül etmesin. 

Çerezler (cookie), 1001fidan web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.